PRIVACY POLICY

 

Puzzle BV (verder “Puzzle”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Puzzle uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Puzzle op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is Kristof Adriaenssens, met vestigingsadres te Moleneinde 2, 9200 Schoonaarde Dendermonde, ondernemingsnummer 0673.93.363.

Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met Kristof Adriaenssens – info@Puzzle-marketing.be). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan Puzzle u vragen u te identificeren, zodat die zeker is dat die de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekt.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Puzzle gegevens?

Puzzle verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u diensten bij hen bestelt, als klant op hun beroep doet of wanneer u op een andere manier met Puzzle contact opneemt. 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. 

Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  

Tot slot kan het zijn dat Puzzle gegevens over u verwerkt omdat dit van belang is of kan zijn voor hun activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Puzzle?

Het gaat over de gegevens die u Puzzle meedeelt en dewelke Puzzle nodig heeft voor de uitvoering van de verkoop van de dienstne, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat Puzzle die gegevens verkrijgt van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Puzzle verzamelt deze gegevens zowel wanneer u papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy via deze link.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Puzzle gegevens?

Deze gegevens verwerkt Puzzle voor haar klantenbeheer (het verkopen van producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.  Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Puzzle?

In beginsel verzamelt en verwerkt Puzzle uw gegevens op basis van de contractuele relatie die zij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat Puzzle met u sluit. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgt Puzzle er steeds voor dat er tussen hun en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Puzzle gebruikt uw gegevens niet voor commerciële berichten . Als Puzzle uw emailgegevens wil gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zal steeds voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd worden.

  

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Hieronder kan u lezen op welke wijze Puzzle uw gegevens verwerkt, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

 

Webhosting: Combell.be

Puzzle neemt webhosting- en e-maildiensten af van Combell.be. Combell.be verwerkt persoonsgegevens namens Puzzle en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell.be heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell.be is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Soms is Puzzle verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer Puzzle hiertoe wettelijk wordt verplicht of overheidsinstanties het recht heeft bij Puzzle gegevens op te vragen.

 Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgt Puzzle ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat Puzzle zorgt voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgt Puzzle ervoor dat zij zich kan baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met Kristof Adriaenssens (info@Puzzle-marketing.be).

 

Hoe lang bewaart Puzzle uw gegevens?

Puzzle bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent. Dit betekent dat Puzzle uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Puzzle aangeeft, zal Puzzle dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Puzzle facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Puzzle dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  

 Uw rechten

U kan de gegevens die Puzzle over u verwerkt, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Kristof Adriaenssens (info@Puzzle-marketing.be) met een bewijs van uw identiteit. Die vraagt Puzzle om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Puzzle uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

Puzzle behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
Deze privacy policy is het laatst gewijzigd op 13 september 2022.