Algemene voorwaarden

1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Door zijn bestelling aanvaardt de medecontractant de toepassing van onze algemene voorwaarden, opgenomen in het contract, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard hebben

2 Elke geaccepteerde factuur dient binnen de 14 dagen na ontvangst te worden betaald, uitgezonderd indien dit anders overeengekomen was.

3 Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, behoudt Puzzle zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Puzzle. Puzzle bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging is verschuldigd.

4 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met een interest van 6% op het openstaande saldo. Bij herhaaldelijke niet-betaling zal Puzzle, na verscheidene herinneringen/aanmaningen zich verplicht voelen om de desbetreffende website offline te zetten tot wanneer de betaling in orde is. Puzzle waarschuwt de klant in kwestie en geeft die nog 7 dagen vooraleer de website offline zal gezet worden. 

5 In geval van wanbetaling zal eveneens ten titel van forfaitaire schadevergoeding het openstaand saldo verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50,00 euro en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van art.6 WBBH.

6 Opgestelde contracten worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, de geldigheid en of de uitvoering van contracten, behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Het arrondissement Dendermonde.

7 Facturen, waartegen binnen de 8 dagen na verzendingsdatum geen aangetekend protest is gevolgd, worden alleszins geacht volledig aanvaard te zijn.

8 Puzzle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsschade, imagoschade of aanverwanten als elke uitvoering van bepaalde plannen werd goedgekeurd. De goedkeuring dient niet schriftelijk vastgesteld te zijn. Een mondelinge goedkeuring volstaat.

Puzzle draagt de eigendomsrechten van opgeleverde projecten over aan de eindklant na betaling van de eindfactuur van desbetreffende projecten.